Geschiedenis

Wat hebben wij gespeeld

2015  It siet yn´e loft. 2014  Mutsen 2013  Opblaasd 2012  Moulin Rouge 2011  De wenboat 2010  Twa 2009  Mosken en swannen 2008  Toe je ....doch ris wat 2007  Ja suster nee suter 2006  Fûgels 2005  Fjouwerspan 2004  Twa froulje 2003  Elk foar himsels 2002  Dea gewoon trochgean 2001  In Famylje zaak 2000  Mei sletten doarren 2000  Kiezzige kronkels 1999  Hùsfrouljus Macbeth 1998  Ikmoat mollema ha 1997  Hoop op fan zegen 1996  Ien lykis gijn lyk 1995  Meine ashypnotiseur 1994  Gefaarlike oergong 1993  Spikkers mei koppen 1991  Jierdeifeest? 1990  Swarte syke 1989  De hitehinne pole 1988 1987  In skûle in nacht 1986  Albidil1 1985  Franske kater 1984  lyen mei de leafde 1983  Oer en tofolle 1982  Underdak frege 1981  In Tizeboel 1980  ???? of stân 1979  Lok wat jouste 1978  Blommen foar berber 1977  In keardel ut ien stik 1977  In keardel ut ien stik 1976  Fûke faor een man allinne 1977  In keardel ut ien stik 19??   Mefrou de kaptein 19??   De bemoeial 19??  De nije byrider 19??  Om 200 goune 19??  Sibbeykte 19??  It wite Legioen 19??  Strijd 1965   Betje regeert 195?   Pake 195?   Ooooh prefester 19??   Postbus 4 19??   Postbus 4 19??   Om it lok fan us bern 1959  Haar ander man 195?  de zon tegemoet 1952  Bistean of net bistean
Home Home Agenda Agenda Recensies Recensies Galerij Galerij Ienakters 2013 Ienakters 2013 Geschiedenis Geschiedenis Contact Contact